Spółki energetyczne a raportowanie kwestii ESG

Czas czytania: 4 minuty

Spółki energetyczne a raportowanie kwestii ESG

GPW podejmuje szereg działań w zakresie upowszechniania wiedzy z obszaru tzw. biznesu odpowiedzialnego społecznie. W 2002 roku zostały wprowadzone regulacje ładu korporacyjnego, które od 2007 roku są kontynuowane w formie Kodeksu Dobrych Praktyk spółek giełdowych. W 2009 roku miało miejsce rozpoczęcie publikacji RESPECT Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Wskaźnik ten obejmował akcje 31 spółek, które trafiły do jego portfela na podstawie oceny wyników ankiety weryfikującej kwestie ESG. RESPECT Index był publikowany do końca 2019 r. Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych duże jednostki interesu publicznego są zobowiązane do ujawniania, począwszy od 2018 r., istotnych informacji dotyczących kluczowych aspektów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz sposobów zarządzania związanymi z tym zagrożeniami. Od 3 września 2019 roku obliczany jest indeks WIG-ESG, który tworzą spółki z WIG20 i mWIG40. Udziały spółek w portfelu tego indeksu zależą od miejsca w Rankingu ESG. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2018 roku i wynosiła 10 000,00 pkt. WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%

Jak powstaje ranking WIG-ESG?

WIG-ESG = ranking ESG (współczynnik ESG) + rating ładu korporacyjnego (współczynnik KDP)

ESG Risk Rating jest jednym z kryteriów, według którego ustalane są wagi w indeksie – dostarcza go  Sustainalytics. Sustainalytics to światowa firma, która ocenia stabilność spółek notowanych na podstawie ich środowiska, ładu korporacyjnego i społecznej wydajności (w skrócie ESG). Giełda musiała zamówić i opłacić dodatkowo pokrywanie przez dostawcę 22 spółek z WIG-ESG, bo wcześniej Sustainalytics zajmował się jedynie 38 podmiotami ze składu indeksu (WIG20 + WIG40). Udział spółek w indeksie WIG-ESG będzie zależny również od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Warszawska giełda przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń. Na rysunku przedstawiono portfel indeksu WIG-ESG pierwszych dziesięciu spółek wg stanu na 31 października 2019 r. 

Jak powstaje ranking ESG dostarczany przez Sustainalytics?

Ranking ESG jest sporządzany raz w roku po ostatniej sesji lipca, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez spółki w ostatnich Raportach ESG Risk Rating. Spółki szeregowane są w Rankingu ESG rosnąco zgodnie z punktacją uzyskaną w Raportach ESG Risk Rating. Spółki w Rankingu są kwalifikowane do jednego z kwintyli w zależności od liczby uzyskanych punktów.

Zasady wyznaczania punktacji dla Współczynnika ESG 

Lp.OpisWspółczynnik ESG
1akcje spółek z uzyskaną punktacją w Raportach ESG Risk Rating poniżej lub równą wartości pierwszego kwintyla1,00
2akcje spółek z uzyskaną punktacją w Raportach ESG Risk Rating powyżej pierwszego , a równą lub niższą od wartości drugiego kwintyla0,90
3akcje spółek z uzyskaną punktacją w Raportach ESG Risk Rating powyżej drugiego, a równą lub niższą od wartości trzeciego kwintyla0,80
4akcje spółek z uzyskaną punktacją w Raportach ESG Risk Rating powyżej trzeciego, a równą lub niższą od wartości czwartego kwintyla0,70
5akcje spółek z uzyskaną punktacją w Raportach ESG Risk Rating powyżej czwartego kwintyla0,60

Jak powstaje ranking ładu korporacyjnego dostarczany przez GPW?

Ranking Dobrych Praktyk powstaje w oparciu o analizę raportów sporządzanych na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy oraz oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, zwanym dalej „Dobrymi Praktykami GPW”, zamieszczanych w raportach rocznych spółek. Ranking Dobrych Praktyk jest sporządzany raz w roku po ostatniej sesji lipca, a spółki kwalifikowane są do jednej z czterech kategorii, zgodnie z poniższymi zasadami:

  • kategoria pierwsza: niestosowanie przez spółkę maksimum 3 zasad szczegółowych Dobrych Praktyk GPW, przy czym wśród niestosowanych zasad nie może znaleźć się żadna z zasad wskazanych w lit. c;
  • kategoria druga: niestosowanie przez spółkę od 4 do 6 zasad szczegółowych Dobrych Praktyk GPW, przy czym wśród niestosowanych zasad nie może znaleźć się żadna z zasad wskazanych w lit. c;
  • kategoria trzecia: niestosowanie przez spółkę więcej niż 6 zasad szczegółowych Dobrych Praktyk GPW lub niestosowanie jednej z zasad szczegółowych określonych w pkt I.Z.1, II.Z.3, II.Z.10, III.Z.5, IV.Z.9, V.Z.1, VI.Z.1 Dobrych Praktyk GPW; za niestosowanie zasady I.Z.1 uznaje się sytuację, w której spółka nie stosuje więcej niż 2 zasad określonych w pkt I.Z.1 Dobrych Praktyk GPW
  • kategoria czwarta: bez względu na liczbę niestosowanych zasad szczegółowych Dobrych Praktyk GPW, w przypadku gdy oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarte w raporcie rocznym jest niezgodne z oświadczeniami przekazywanymi w raportach sporządzanych na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, lub gdy informacje przekazane w tych raportach są niezgodne ze stanem faktycznym.

Zasady wyznaczania punktacji dla Współczynnika KDP:

Lp.OpisWspółczynnik KDP
1Akcje spółek z pierwszej kategorii1,00
2Akcje spółek z drugiej kategorii0,95
3Akcje spółek z trzeciej kategorii0,90
4Akcje spółek z czwartej kategorii0,85

Każdy rozdział Dobrych Praktyk rozpoczyna się od ogólnego wskazania celu dla spółki giełdowej. Następnie znajdują się rekomendacje i zasady szczególne. Przykład dla rozdziału III:

Najważniejsze rozdziały Rankingu Dobrych Praktyk GPW:

  1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  2. Zarząd i Rada Nadzorcza
  3. Systemy i funkcje wewnętrzne
  4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  5. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
  6. Wynagrodzenia 

Z całą pewnością czynniki ESG zaczynają odgrywać coraz większą rolę w polskich spółkach energetycznych, również ze względu na utworzenie indeksu WIG-ESG. Inwestorzy obserwują działania i plany spółek w aspektach środowiskowych, społecznych i zasad zarządzania, a następnie przekładają swoje oceny na realne decyzje inwestycyjne. Przedsiębiorstwa energetyczne nie powinny troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób spółki te będą mogły zapewnić sobie i otoczeniu, w którym się znajduje zrównoważony rozwój i stabilizacje. Dalszy rozwój czynników ESG w przedsiębiorstwach będzie w coraz większym stopniu wynikał przede wszystkim z dwóch czynników. Po pierwsze oczekują tego klienci, którzy interesują się profilami działania przedsiębiorstw i ich wpływu na klimat oraz ochronę praw człowieka. Natomiast drugim czynnikiem jest fakt, że instytucje finansowe przeanalizowały ryzyka i nie chcą finansować przedsiębiorstw, które w negatywny sposób wpływają na zmiany klimatyczne, niosące za sobą wiele poważnych zagrożeń. Obecnie, środki finansowe kierowane są głównie na spółki i projekty, które prowadzone są w sposób zrównoważony. Przykładem odpowiedzialnego podejścia do kwestii ESG jest pozyskanie 17 września 2019 r. przez grupę Energa finansowanie w formule odnawialnego kredytu odpowiedzialnego społecznie (ang. ESG-linked loan), która uzależnia wysokość marży kredytowej od realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wysokość pozyskanych środków to 2 miliardy złotych. Pieniądze są przeznaczone m.in. na rozwój mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *