Środki prawne w wypadku zakupu wadliwej maski antysmogowej

Czas czytania: 4 minuty

Smog stanowi realne zagrożenie, którego nie wolno bagatelizować. Zgodnie ze zeszłorocznym raportem Światowej Organizacja Zdrowia (WHO)  wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie,  znajdują się w polskie miasta. Polskimi miastami o największym skażeniu powietrza tzw. pyłem zawieszonym są Żywiec, Warszawa oraz Kraków. Z powodu zanieczyszczonego powietrza w Polsce przedwcześnie umiera około 40 tysięcy osób rocznie, a coraz większy procent ludności choruje między innymi na astmę. Moim zdaniem warto zaopatrzyć się w maskę antysmogową, zwłaszcza jeżeli uprawiamy sport na zewnątrz w czasie „ smogowego sezonu”. Należy pamiętać, że nie chroni ona przed smogiem całkowicie, lecz jedynie ogranicza jego szkodliwe działanie. Maska antysmogowa powinna być traktowana jako środek profilaktyczny a nie jako „ cudowne” panaceum na smog. Dobra maska antysmogowa musi być wyposażona w filtry, które skutecznie zatrzymują pyły zawieszone w atmosferze.

Przed zakupem maski antysmogowej warto sprawdzić, czy maska posiada jedne z następujących oznaczeń: 

A. CE – oznacza, że producent deklaruje, że maska antysmogowa spełnia wszystkie wymagania techniczne i prawne. 

B. FFP1, FFP2, FFP3-  informują nas o klasie ochrony filtra: najsłabsza to 1, najwyższa to 3. 

C.Pod oznaczeniem NR kryje się półmaska jednorazowego użytku, natomiast litera R widnieje na półmaskach przeznaczonych do wielokrotnego użytku. 

Maska antysmogowa powinna szczelnie przylegać do twarzy. Dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w maskę, której filtr HEPA  ( (ang. high efficiency particulate air filter) połączony jest z filtrem węglowym, zawierającym węgiel aktywny. Ten pierwszy „dezynfekuje” wdychane powietrze z pyłów, a ten drugi zatrzymuje zanieczyszczenia gazowe, w tym nieprzyjemne zapachy.

Kroki prawne w razie zakupu maski antysmogowej od nieuczciwego przedsiębiorcy.

W  w razie zakupu maski antysmogowej od nieuczciwego przedsiębiorcy, konsumentowi przysługują między innymi poniższe instytucje prawne do ochrony swych interesów.

Rękojmia

Zgodnie z art 556 kodeksu cywilnego, rękojmia oznacza odpowiedzialność sprzedawcy względem osoby kupującej w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub wadą prawną zakupionego towaru. 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczywistych cech kupionej rzeczy z jej opisem w  umowie, jeżeli dana rzecz:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia( maska została wykonana z materiału który nie chroni przed smogiem)
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
  4. została wydana kupującemu w stanie niekompletnym (np. masce brakuje filtru)

Wada prawna występuje natomiast w sytuacji, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej (czyli w tym wypadku maski antysmogowej) zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat. 

Należy pamiętać, że w zakresie umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem obowiązuje domniemanie, że wada fizyczna lub prawna rzeczy sprzedanej istniała w momencie  już sprzedaży rzeczy, o ile zostanie stwierdzona przed upływem roku od jej wydania. 

Uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi.

Zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego konsument, czyli osoba fizyczna która zakupiła od przedsiębiorcy dany, niezwiązany  z jego działalnością zawodową przedmiot, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca – niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego – rzecz wymieni lub naprawi. Jeżeli wada będzie nieistotna, konsument nie będzie mógł odstąpić od takiej umowy.

Należy mieć na uwadze, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z rękojmi w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, które sprzedawcy nie były znane, ani oceniając rozsądnie sprzedawca nie mógł ich znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzje kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Konsument może złożyć oświadczenie co do rękojmi w formie pisemnej ze względu na efektywność dochodzenia roszczenia ( forma oświadczenia co do  rękojmi może być dowolna). W dokumencie należy opisać wadę oraz przedstawić żądania w czytelny i prosty sposób. Pismo to, konsument może przekazać sprzedawcy, wysyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ( potwierdzenie odbioru jest bardzo ważne ze względu na to, że stanowi ono dowód w ewentualnym procesie cywilnym przeciwko sprzedawcy).

Gwarancja

Gwarancja to dobrowolnie udzielone, w formie pisemnej,  zapewnienie producenta o jakości towaru niezależnie od tego, czy był on sprzedawcą. Przy  gwarancji możliwe żądania kupującego konsumenta określa producent w karcie gwarancyjnej – to od niego zależy, jakie ewentualne roszczenie względem niego przysługuje konsumentowi w razie gdyby przedmiot był wadliwy.

Należy mieć na uwadze, że w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem  złożenia zawiadomienia do  sprzedawcy o wadzie. 

Moim zdaniem, atrakcyjniejszym rozwiązaniem dla kosumenta jest dochodzenie spełnienia roszczenia z tytułu rękojmi od sprzedawcy niż skorzystanie z gwarancji, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa. Gwarancja natomiast zależy od dobrej woli producenta, przez co istnieje ryzyko, że może być ona sformułowana w sposób mylący dla konsumenta.

Polubowne rozwiązanie sporu z nieuczciwym przedsiębiorca. 

Jeżeli sprzedawca lub gwarant jakości maski antysmogowej odmawiają uznania oświadczenia co do rękojmi lub skorzystania z gwarancji przez konsumenta, który jest pewny swej racji, mamy do czynienia ze sporem. W tym wypadku koszty i długość procesu cywilnego mogą być kosztowne i czasochłonne dla konsumenta chcącego dochodzić swojego roszczenia. Atrakcyjniejszym rozwiązaniem wydaje się polubowne roztrzygnięcie sporu.

Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to:

  • Mediacja; strony sporu samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich neutralny mediator jedynie wspiera ich w komunikacji i dba o klarowność rozmów. 
  • Arbitraż; arbiter lub kilku arbitrów, wydaje wyrok, który ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Strony zobowiązane do poddania się temu rozstrzygnięciu.

Wniosek  o roztrzygnięcie sporu dotyczącego zakupu wadliwej maski antysmogowej, konsument składa do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej właściwego dla województwa, w którym dokonano zakupu. W przypadku zakupów internetowych będzie to najczęściej miasto wskazane w adresie przedsiębiorcy.

Postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony kompletnego wniosku.

Możliwość rozwiązania sporu w sposób polubowny zachodzi dopiero gdy przedsiębiorca nie uznaje roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

Więcej informacji  o polubownych metodach rozstrzygania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą znajduje się tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *