Ubóstwo energetyczne w Polsce

Czas czytania: 2 minuty

Ubóstwo energetyczne W Polsce nie jest popularnym tematem w mediach. W XXI wieku, w dobie niespotykanego dobrobytu w Europie wydawać się mogłoby, że swobodny dostęp do energii elektrycznej czy ciepła jest czymś naturalnym. Niestety opinia taka nie może być dalsza od prawdy. Zgodnie z raportem Instytutu Badań Strukturalnych ubóstwo energetyczne dotykało nieco ponad 12% polskiego społeczeństwa w 2016 roku. Mierzy się je za pomocą wskaźnika WK-ND ( Wysokie Koszty – Niskie Dochody). Aby gospodarstwo domowe zostało zaklasyfikowane jako ubogie energetycznie, musi spełnić jednocześnie dwa kryteria: wysokich hipotetycznych wydatków na energię oraz niskich dochodów.

Ubóstwo energetyczne w Polsce- stan prawny

W polskim systemie prawnym nie funkcjonuje jednoznaczna definicja ubóstwa energetycznego. W odmienianym już przez wszystkie przypadki przez ekspertów i laików ,projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku również próżno wskazać określenia tego pojęcia, aczkolwiek w dokumencie tym wymieniono pobieżne kierunki działań mających złagodzić występowanie ubóstwa energetycznego w Polsce. W Wielkiej Brytanii natomiast wypracowano definicję „ubóstwa energetycznego” (ang. fuel poverty). W kraju Szekspira, zjawisko to zachodzi wtedy gdy gospodarstwo domowe, musi na utrzymanie dostatecznego poziomu ogrzewania, przeznaczyć więcej niż 10% swojego dochodu. Brytyjczycy zaobserwowali również, że w społeczeństwie występują także pewne grupy, które w większym stopniu niż inne, są zagrożone ubóstwem energe- tycznym ( młode pary, osoby starsze, uchodźcy). 

Dodatek energetyczny

Na podstawie ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, należy stwierdzić, że dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy oraz jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Należy mieć na uwadze, że dla przyznania dodatku energetycznego ustalono kryteria dochodowe oraz limit powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, który nie może przekraczać normatywnej powierzchni ( kryteria te są szczegółowe opisane na stronach rządowych ). Dodatek energetyczny wynosi kolejno:

  • 11,37 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 15,80 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 18,96 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.


Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje wnioskodawcy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rekomendacje:

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z europejskim pakietem dyrektyw ” Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” po 2021 roku państwa będą musiały podjąć zdecydowane działania zmierzające ku jak najszybszemu uwolnieniu cen energii. Wzrost cen energii idący za tym dotknie polskie gospodarstwa domowe, przez co obecnie stosowane w Polsce dodatek energetyczny , może zmniejszyć swoją ( i tak już niską) skuteczność.
Podstawową zmianą jaka powinna być wprowadzona, jest stworzenie legalnej definicji ubóstwa energetycznego. Powinna ona mieć charakter otwarty, ponieważ ubóstwa nie da się określić normatywnie ani enumeratywnie. Dodatek energetyczny jest środkiem wsparcia o charakterze doraźnym i co do zasady nie zmieni sytuacji osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Administracja publiczna powinna podjąć działania dające długotrwałe efekty i minimalizujące występowanie przyczyn zjawiska, czyli przede wszystkim systematyczne podnoszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez ich termomodernizację, a także świadome i oszczędne korzystanie z energii przez osoby zagrożone opisywanym zjawiskiem. Należy również edukować obywateli na temat uczestnictwa w spółdzielniach energetycznych czy w klastrach energii. Należy również stworzyć zachęty dla samorządow terytorialnych, które są na pierwszym froncie walki z ubóstwem energetycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *