Circular economy- wprowadzenie

Czas czytania: 2 minuty

Energetyka i ochrona środowiska uzyskały stałe miejsce w mainstream’owej debacie publicznej. Świadomość obywateli w tym zakresie wzrasta, o czym świadczy nie tylko zażarta dyskusja użytkowników Twittera ale i popularność ruchu Zero Waste czy przemarsze Młodzieżowych Strajków Klimatycznych po co coraz bardziej rozgrzanych, miejskich ulicach. Według danych, gospodarka UE zużywa 16 ton surowców na osobę rocznie, z czego 6 ton stanowią odpady. Połowa z nich trafia na składowiska, będącymi źródłem skażenia gleby oraz zanieczyszczeń wody i powietrza.Społeczeństwo zaczęło więc szukać nowych rozwiązań, które mogłyby zredukować skutki nadchodzącego ( albo jak niektórzy twierdzą już trwającego) kryzysu klimatycznego. Jednym z takich rozwiązań jest oparcie energetyki oraz reszty gałęzi gospodarki o zasady Circular Economy

Circular Economy- wyjaśnienie

Circular Economy, zwana również gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), to system gospodarczy, którego celem jest zminimalizowanie zużycia jednorazowych zasobów oraz występowania odpadów. Zakłada ona odejście od gospodarki linearnej. Zgodnie z założeniami GOZ, odpady stanowią surowce i mogą zostać wykorzystywane jako materiały potrzebne do wytworzenia innych produktów. Tym samym poziom emisyjności CO2 gospodarki danego państwa jak i liczba składowisk odpadów spadnie.

Podstawowymi narzędziami ( oprócz edukacji) mającymi wprowadzić ideę circular economy w życie jest:

  1. Rozszerzanie odpowiedzialności producenta za wprowadzane przez niego na rynek produkty. 
  2. 2.  Ustanowienie System opodatkowania i regulacji, który będzie wspierał ponowne zastosowanie surowców o w obiegu gospodarczym oraz przedsięwzięcia z tego zakresu.
  3. 3. Promocja zielonych zamówień publicznych.

Circular economy a polskie prawo:

 

Treść Konstytucji RP z 1997 r nie  porusza  zagadnienia  circular economy w sposób bezpośredni. Jednakże, jej podstawy prawne można wywodzić z art. 5, traktującego o zrównoważonym rozwoju oraz art. 74 w którym jest mowa o bezpieczeństwie ekologicznym. Władze publiczne są więc zobligowane do prowadzenia działań zapewniających rozwój społeczeństwa i zaspokojenia jego potrzeb w duchu poszanowania środowiska naturalnego.

 

Podstawowe akty prawne dotyczące circular economy:

 

Podstawowe akty prawne dotyczące circular economy:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

  3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 

Społeczeństwo polskie, że wzrost gospodarczy za wszelką cenę ma wiele negatywnych konsekwencji. Nawet najbardziej klarowne regulacje prawne, nie wprowadzą idei GOZ bez zaangażowania  społeczeństwa. Społeczeństwo bezsensownej konsumpcji musi stać się społeczeństwem recyklingu, ponieważ katastrofa klimatyczna dotknie każdego bez wględu na status materialny. Koncepcja społeczeństwa  zakłada przede wszystkim  zapewnienie segregacji odpadów „u źródła ” , zbieraniu i recyklingu priorytetowych strumieni odpadów zgodnie z określoną hierarchię postępowania z odpadami. Służy to wskazaniu kolejności priorytetów w polityce i przepisach dotyczących gospodarowania nimi.

Podsumowanie

Artykuł jedynie pobieżnie dotknął tematyki circular economy. W kolejnych wpisach zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia prawno- ekonomiczne powiązane z tą proekologiczną koncepcją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *