Umowa typu PPA – sytuacja win-win dla wytwórców OZE?

Czas czytania: 2 minuty

Energetyka rozproszona, oparta na zdywersyfikowanej sieci źródeł energii staje się coraz bardziej popularna. Obywatele jak i przedsiębiorcy z najróżniejszych branży upatrują w niej szansę na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego ( między innymi poprzez zmniejszenie poziomu tzw. start przesyłowych). Jednym ze sposobów określających stosunek prawny pomiędzy wytwórcą energii OZE a odbiorcą  jest umowa typu PPA . Jest to rozwiązanie prawne zdobywające popularność w Polsce, mogące przyczynić się do zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie energetycznym.

Umowa PPA- charakterystyka

Pierwszym głośnym przykładem zawarcia umowy typu PPA w Polsce jest nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy VSB a Mercedes-Benz Manufacturing, określającego proces dostarczania wyprodukowanej zielonej energii do zakładu produkcji silników samochodowych.

Power Purchase Agreement jest umową sprzedaży regulowaną zasadami prawa cywilnego, polegającą na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórców energii z instalacji OZE, przez odbiorcę końcowego (tzw. corporate PPA) lub przez podmioty handlujące energią. Warunki kontraktu PPA  nie są określone z góry na gruncie ustaw dotyczących sektora energetycznego- ich treść jest ustalana na drodze negocjacji pomiędzy podmiotami. Należy jednak zaznaczyć, że w zależności od ustaleń(zwłaszcza w przypadku corporate PPA), może wyniknąć konieczność budowy bezpośredniego połączenia pomiędzy wytwórcą a odbiorcą energii, co jest czynnikiem potencjalnie zniechęcającym podmioty do zawierania tego typu umów. Operator tego połączenia traktowany bowiem będzie jako OSD. Musiałby on w takim wypadku spełniać szereg wymogów prawno-formalnych.

Zawarcie umowy PPA

Jak zostało to już wspomniane umowy typu PPA są zawierane i kształtowane najczęściej na drodze negocjacji. Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy dojdą one do porozumienia co do wszystkich postanowień danej umowy, które były przedmiotem prowadzonych negocjacji. 

Należy mieć pamiętać, że strona, która toku prowadzonych negocjacji naruszyła dobre obyczaje, (w szczególności chodzi o brak zamiaru zawarcia umowy od samego początku) jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

Atrakcyjność umów PPA

Umowy PPA są interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy dobie zawirowań prawno-ekonomicznych na rodzimym rynku energii. Formuła ta jest przede wszystkim atrakcyjna dla przedsiębiorstw prowadzących  dzialalność gospodarczą o dużym stopniu energochłonności. W dobie ocieplenia się klimatu i coraz dłuższych fal upałów w Polsce, zużycie ilości energii przedsiębiorstw może wzrastać, co będzie wpływało na koszty produkcji. Wieloletnia umowa umożliwi uniezależnienie się od ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej. Umowa typu PPA nie tylko zabezpiecza dostawy energii przedsiębiorcy na długi okres czasu po ustalonej, korzystnej dla obu stron, cenie, ale również umożliwia prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Warto zaznaczyć, że tego typu umowa jest również atrakcyjna dla wytwórców energii z instalacji OZE, ponieważ zapewnia im stałe źródło dochodów oraz poszerza możliwości inwestycyjne w tej branży.

Autor: Bartłomiej Kupiec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *