Dane niezbędne do uzyskania dodatku energetycznego na tle roztrzygnięcia Wojewody Warmińsko Mazurskiego w przedmiocie unieważnienia uchwały Rady Miasta Niedzicy nr X/164/2019.

Czas czytania: 3 minuty

Dodatek energetyczny to pewna forma rekompensaty kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Przyznawany jest on przez wójta, burmistrza lub odpowiednio prezydenta miasta odbiorcy wrażliwemu w zależności od spełnienia przez niego określonych ustawowo kryteriów. W ostatnich dniach wśród praktyków zajmujących się dziedziną danych osobowych jednym z tematów jest stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Wspomniana uchwała dotyczyła wzoru wniosku wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego, a przyczyną jej unieważnienia była niezgodność z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych (RODO) w ocenie organu.

Niniejszy komentarz ma na celu dokonanie oceny rozstrzygnięcia Wojewody w kontekście merytorycznym oraz przybliżenia instytucji dodatku energetycznego. W celu wypełnienia swoich ustawowych obowiązków, wynikających z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ) Rada Miasta Niedzica określiła wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego w załączniku do uchwały nr  NR X/164/2019 z dnia 30 maja 2019 r. W punkcie 1 załącznika do  wspomnianej uchwały, zatytułowanym „Dane Wnioskodawcy”, Rada Miejska zobowiązała wnioskodawców do podania następujących danych osobowych: nazwiska, imienia, daty urodzenia, numeru telefonu, kod pocztowy, adres zamieszkania oraz  liczbę osób w gospodarstwie domowym. Nakazanie podania wymienionych danych słusznie nie wzbudziło wątpliwości Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. Organ natomiast krytycznie odniósł się do żądania podania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz stopnia pokrewieństwa osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego w części zatytułowanej „Skład osobowy gospodarstwa domowego”. Zdaniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego wymóg ten jest sprzeczny z zasadą ograniczenia celu wyrażoną w artykule 5 ust. 1 lit. b RODO, która to nakazuje, aby administrator danych osobowych ( w omawianym przypadku Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nidzicy)  zbierał dane od podmiotów wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Jak wynika z  klauzuli informacyjnej zawartej we wzorze celem przetwarzania danych osobowych podanych przez wnioskodawcę jest m.in. art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. W ocenie organu nadzoru dane osobowe osób z którymi konkretny wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe nie są wymagane w celu spełnienia przesłanki kryterium dochodowego oraz  określenia limitu  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, od których to zależy przyznanie dodatku energetycznego. Aby określić dochód danego gospodarstwa domowego organ nie potrzebuje bowiem znać tożsamości osób zamieszkujących z wnioskodawcą a jedynie ich liczbę. Ocenę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego również w tym zakresie również należy uznać za poprawną.

Warto zauważyć, że również inny aspekt uchwały Rady Miasta Niedzicy może wzbudzać wątpliwości w kontekście ochrony danych osobowych. Klauzula informacyjna zawarta we wzorcu określonym w uchwale nie jest bowiem kompletna. Brakuje w niej bowiem informacji, iczy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. Niestety organ nadzorczy w swoim rozstrzygnięciu nie odniósł się do tej kwestii. Na pochwałę zasługuje jednak fakt, że twórcy wspomnianej klauzuli nie popełnili innych, często spotykanych błędów takich jak na przykład wymienienie wszystkich możliwych podstaw przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, co też zrobiła np. rada gminy Lichnowy przy określeniu wzorca  wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego w uchwale  nr VII/51/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Wspomniana gmina za jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy przyjęła też zgodę osoby, której dane dotyczą, co jest należy uznać za błąd, ponieważ wystarczającą  i występującą podstawą przetwarzania w przypadku wspomnianych wniosków jest art 6 ust.1 lit. c tj niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Niewątpliwie stanowisko wyrażone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego ma duże znaczenie dla rad gmin, rad miast, które będą w przyszłości określać wzory wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jest on również znakiem, że w sektorze publicznym kwestia ochrony danych osobowych jest traktowana ze starannością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *