Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej

Czas czytania: 3 minuty

Autor: Bartłomiej Kupiec
Ustawa Prawo energetyczne (dalej P.E.) ustanawia w art 7. ust. 1 zasadę, iż przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją lub przesyłem energii elektrycznej ma obowiązek przyłączania podmiotów (w tym odbiorców) ubiegających się o przyłączenie na zasadach równego traktowania, jednak uwzględniając pierwszeństwo instalacji OZE. Aby spełnienie tego obowiązku było zasadne muszą zostać spełnione łącznie wszystkie przesłanki z art 7. ust. 1i 3 P.E: 

1.istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej

2.posiadania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na terenie której powstanie źródło energii. ( W tym przypadku wystarczy przedstawienie przez dokumentu, z którego wynikać będzie uprawnienie do korzystania z danej nieruchomości).

3.spełniania przez podmiot ubiegający się o przyłączenie warunków przyłączenia i odbioru ( W tym przypadku wystarczy przedstawienie stosownego i ważnego w świetle prawa dokumentu, z którego wynikać będzie uprawnienie do korzystania z danej nieruchomości (warunki te są określone w artykule 7. ust3a P.E)

Warunki techniczne i ekonomiczne

Ustawa nie definiuje warunków technicznych i ekonomicznych, co stwarza dla przedsiębiorstwa energetycznego dużą dowolność przy ocenie ich spełnienia lub nie spełnienia. W doktrynie brak warunków technicznych rozumiany jest jako trwała, obiektywna i nieusuwalna przeszkoda do przyłączenia do sieci energetycznej (Komentarz Prawo Energetyczne, M.Swora, Z.Muras). W przypadku braku spełnienia warunków ekonomicznych przedsiębiorstwo energetyczne może, zgodnie z art. 7 ust. 9 P.E ustalić za przyłączenie do sieci opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem SOKiK z 15 czerwca 2009 r. (sygn. akt XVII AmE 114/08), w praktyce  przyjmuje się, iż to na przedsiębiorstwie energetycznym spoczywa obowiązek  oceny oraz udowodnienia czy w danym przypadku nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii.

Przesłanka oceny kryterium bilansowego pracy Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE)

Często przyczyną odmowy zawarcia umowy ze strony OSD jest negatywny wpływ projektowanego źródła na bilansowanie KSE. Jednakże, jak zostało to wskazane w wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30.11.2015 r (sygn. XVII AmE 3/15) kwestia bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie stanowi czynnika wpływającego na techniczne warunki przyłączenia. Zgodnie z art. 3 pkt 23a PE,  bilansowanie systemu to działalność gospodarcza, wykonywana przez OSP lub OSD w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegająca na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną z dostawcami tych paliw lub energii. Możliwości bilansowe dla całego KSE nie mogą stanowić dodatkowej przesłanki odmowy przyłączenia do sieci, byłoby to niedopuszczalne rozszerzenie katalogu przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 PE.

Brak technicznych warunków przyłączenia to wyłącznie przeszkoda techniczna o charakterze trwałym, nie dająca się usunąć, pomimo powziętych w tym celu prób. Słusznie też podkreślił SOKiK w wyroku z 28.01.2009 r., sygn. akt XVII AmE 87/08, że brak infrastruktury nie jest tożsamy z brakiem warunków technicznych w rozumieniu art. 7 ust.1PE, w świetle obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa w ust. 2 i 5 art. 7 ustawy PE. Zgodnie z tym wyrokiem do uznania za zasadną odmowę przyłączenia OZE tylko z powodu braku warunków technicznych -konieczne byłoby wykazanie, że nie ma technicznej możliwości przyłączenia OZE
o nieprzewidywalnej pracy i takiej możliwości nie będzie w przyszłości. Niemożliwość ta powinna być obiektywna –  wynikać z braku fizycznej możliwości budowy sieci.

Zgodnie z treścią przepisów Dyrektywy 2009/72/WE w art. 23 ust. 1 i 2
w związku z art. 36 lit. e) operator systemu elektroenergetycznego nie jest uprawniony do odmowy przyłączenia nowej elektrowni ze względu na możliwe przyszłe ograniczenia dostępnych zdolności sieci.

Negatywny wpływ projektowanej instalacji OZE na bilansowanie KSE nie jest więc samodzielną przesłanką odmowy wydania warunków przyłączenia w świetle polskiego i unijnego prawa.

Środki odwoławcze w wypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie

Odmowa zwarcia umowy o przyłączenie do sieci rodzi skutkuje po stronie przedsiębiorstwa energetycznego obowiązekiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. Podmiot któremu operator systemu elektroenergetycznego odmówił zawarcia umowy trybie art. 8 ust.1 ustawy PE może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Prezesa URE. W przypadku niekorzystnej decyzji prezesa URE dla którejkolwiek ze stron, przysługuje odwołanie do SOKiK w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *